Photo credits: zie colofon  

Ecosysteem van Gevers

Wat is een ecosysteem?

We kennen de term “ecosysteem” als een begrip uit de biologie dat een natuurlijk systeem aanduidt dat bestaat uit alle organismen die in een bepaald gebied voorkomen, die elkaar beïnvloeden en samen een levensgemeenschap vormen. Een “systeem” is een entiteit die is samengesteld uit meerdere kleinere, met elkaar samenhangende, of op elkaar inwerkende componenten, die door de relaties tussen de componenten enige mate van samenhang, ordening en complexiteit vertoont. Een systeem is een concept dat uiteraard in vele wetenschapsdisciplines wordt gebruikt, maar hier wordt ecosysteem in een sociologische context bedoeld. Een ecosysteem betekent dat geven en ontvangen in balans zijn. Met een (integraal) “ecosysteem van gevers” wordt niet bedoeld dat er alleen maar gegeven wordt en er geen ontvangst is. Een ecosysteem is een dynamisch systeem van geven en ontvangen. Empowerment, veerkracht en solidariteit zijn enkele kenmerken van een gezond ecosysteem.

Dienstbaarheid

Daniel Wahl in zijn blog op Medium merkte op dat het beroep dat op ons wordt gedaan om van ego naar eco te bewegen een vorm van dualisme is, het is het een of het ander, terwijl er ook een derde weg is die erkent dat actie en reactie geïntegreerd kunnen worden wanneer je deze in dienst stelt van een grotere context: de gezonde uitdrukking van het zelf (ego) in dienst van de wereld (eco) zondere deze twee als gescheiden werelden te beschouwen, maar als dynamische uitdrukkingen van een universeel of kosmisch proces. Merk op dat het SEVA-symbool de vorm van een hart heeft. Het begrip “seva” komt uit het Sanskriet en betekent “dienstbaar”, dat wil zeggen dienstbaar aan het grotere geheel.

! Een Ecosysteem van Gevers is dus een SEVA-systeem !

Open en besloten ecosystemen

Een Ecosysteem van Gevers is een open systeem, er worden geen “besloten FEEST-jes” gebouwd. Sociale eco-systemen blijken in de praktijk soms besloten te zijn (dus anderen uit te sluiten), maar hebben dan nog iets te doen, want zijn niet seva (dienstbaar aan het grotere geheel) en niet integer (houden niet heel). Het zijn misschien ecosystemen, maar voldoen niet aan de criteria voor een “Ecosysteem van Gevers” of aan de criteria voor een “helende onderneming” waar de verbinding wordt hersteld en dus heling kan plaats vinden (met dank aan Olivier Winants die het zo mooi zei in een van zijn posts op LinkedIn: “wat verbindt heelt”).

Het Ecosysteem van Gevers is een model, een praktische invulling en denkkader voor de manier waarop we de samenleving kunnen inrichten. Een hulpmiddel bij het identificeren van de weef- en constructiefouten in onze huidige samenleving en een inspiratiebron voor verbetering van de samenwerking.

Focus op geven

In een Ecosysteem van Gevers ligt de focus op Geven in plaats van Nemen. Geven kan op het niveau van ruil (er wordt iets terug verwacht), maar kan ook vanuit het besef dat de gift goed is voor of dienstbaar aan het grotere geheel (seva). Dan is er sprake van een hoge vorm van onbaatzuchtigheid en zal de gift niet alleen bijdragen aan de empowerment van de ontvanger maar ook van het (eco-)systeem waaraan gever en ontvanger hun bestaan ontlenen.

Empowerment van Liefde

Wanneer de deelnemers van het (eco-) systeem hun onderlinge relaties versterken en nieuwe relaties toevoegen die kunnen bijdragen aan de veerkracht van het ecosysteem, zal gaandeweg een ecosyteem ontstaan dat zelfvoorzienend en veerkrachtig genoeg is om tegenslag te overwinnen. Alle deelnemers in dit ecosyteem zijn erop gericht niet alleen zichzelf of relaties, maar ook het grote geheel te laten functioneren. Dit doen ze door elkaar te faciliteren en elkaars mogelijkheden te bevorderen. Bij tegenslag of negatieve krachten op (van buiten) of in (van binnen) het systeem faciliteert het systeem het zelflerende en adaptieve vermogen.

Het is uiteindelijk empowerment van de liefde die deze vorm van samenleven steeds sterker maakt en onafhankelijker maakt van (inter-)nationale instanties en overheden.

Ecosysteem van Gevers, het boek

Theo Labrujere is nog bezig met een uitwerking van deze informatie over helende ondernemingen en het Ecosysteem van Gevers in boekvorm. Als je graag een gratis exemplaar wilt ontvangen, laat dan weten via het contactformulier op de site.

Licentie:

Het staat je vrij om dit model en bijbehorende instrumenten te gebruiken om jouw project of onderneming te realiseren. We hopen dat je er gebruik van maakt en er veel succes mee hebt, maar als je dit doet, dus het model of de bijbehorende instrumenten gebruikt of wijzigt, handhaaf dan de oorspronkelijke Creative Commons licentie: dus met naam- en bronvermelding van het instrument en de website Theo Labrujere / New Musketeers, bij voorkeur op deze manier: